DoRo

Ta pozycja w menu w pełnym brzmieniu ma tytuł Dorobkiewiczom  (albo alternatywnie Do Roboty) i jest zestawem subiektywnych refleksji i nazwijmy to koleżeńskich porad będących efektem pracy nad wypełnianiem Ankiety Jednostki 2009-2012. Myśl pierwsza – niestety nie wszystko co jest dla mnie dobre (co jest moim dorobkiem) jest dorobkiem wydziału w świetle rozporządzenia. Warto więc dobrze sobie zapamiętać, co w latach 2009-12 podlegało ocenie (między innymi wykaz A i B…).

§ 8. 1. Ocena osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, o których mowa w § 6 pkt 1 [§ 6. Do kompleksowej oceny, z zastrzeżeniem § 13, stosuje się następujące kryteria: 1) osiągnięcia naukowe i twórcze;], obejmuje następujące parametry:
1) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 1 [1. części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);];
2) publikacje w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt 2 [2. części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);];
5) publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science;
6) monografie naukowe;
7) patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków;
9) wykorzystane autorskie prawa majątkowe do utworu z zakresu architektury i urbanistyki lub sztuk projektowych;

Co będzie? Można jedynie domyślać się, ekstrapolować… Drugi istotny element ważny dla wydziału (jednostki) to… nie pogarszanie jego sytuacji przez wejście do mitycznego No.

§ 15. 1. Ważona liczba publikacji, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1–5, oraz liczba pozostałych osiągnięć naukowych i twórczych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6–10, uwzględnianych przy kompleksowej ocenie łącznie, nie mogą być więk­sze niż 3N, gdzie N jest średnią arytmetyczną, z okresu objętego ankietą, liczby pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odniesieniu do całorocznego okresu zatrudnienia, ustaloną na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na dzia­łalność statutową:
3. Liczbę 3N, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o liczbę 2N0, gdzie N0 jest liczbą pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, uwzględnianych przy określaniu liczby N zgodnie z ust. 1, którzy byli zatrudnieni w jednostce naukowej przez cały okres podlegający kompleksowej ocenie i nie byli autorami lub współautorami osiągnięć naukowych lub twórczych, o których mowa w § 8 ust. 1. Liczba N0 nie obejmuje pracowników inżynieryjno-technicznych.

Zakładając, że mamy na przykład 150 pracowników możemy w Ankiecie Jednostki wykazać 450 dokonań. Jeśli na przykład 20 pracowników nie publikuje to możemy przedstawić jedynie 450-2×20=410 dokonań, co jest ewidentną stratą punktów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *