Habilitacja

Kwestię habilitacji reguluje ujednolicony tekst ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). Niniejszy tekst uwzględnia zmiany części merytorycznej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.
Zasady i procedury przeprowadzania postępowań określają poszczególne jednostki jak np: IPPT PAN i Politechnika Białostocka.
Jednostki określają także minimalne wymagania do wszczęcia przewodu habilitacyjnego jak np. IPPT PAN.
Warto także śledzić postępowania habilitacyjne na stronie Centralnej Komisji. Na naszym wydziale było przeprowadzone postępowanie habilitacyjnej Pani Doktor Kaszyńskiej, w toku jest postępowanie Pana Doktora Dzierżanowskiego.
O tym, że nowa procedura nie jest łatwa może świadczyć choćby przypadek habilitacji Pani Doktor Sabiny Bober. Szczegóły można znaleźć oczywiście na stronie CK, w tym uchwalę Rady Wydziału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *