Rozdziały

Rozdział w monografii jest także dosyć dobrze zdefiniowany w rozporządzeniu:

§ 8.4. Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

Warto jedynie pamiętać o tym, że książka w której publikujemy musi spełniać warunki monografii:

§ 8.2. Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
2) zawierają bibliografię naukową;
3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;
4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Poniżej tradycyjnie lista monografii wieloautorskich z lat 2009-12 gdzie są publikacje rozdziałów z dziedziny budownictwa i inżynierii lądowej.

 • Arkady: Budownictwo ogólne.T. 5, Stalowe konstrukcje budynków, projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń
 • Creativetime: Nowe trendy w naukach przyrodniczych : Creative Science.T. 3
 • CTU Publishing Production: Integrated Fire Engineering and Response
 • Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne: Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych
 • Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne: Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych
 • Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków ekonomicznych: E-edukacja – analiza dokonań i perspektyw rozwoju
 • Fundacja Promocji i Akredytowania Kierunków Ekonom.: Koncepcje i praktyka e-edukacji
 • IPPT: Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: Sprężystość i hipersprężystość. Modelowanie i zastosowania
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: Teoretyczne podstawy budownictwa, Tom 1 Mechanika Materiałów i Konstrukcji
 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: Teoretyczne podstawy budownictwa, Tom 2 Procesy budowlane
 • Politechnika Śląska: Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie
 • Polska Akademia Nauk: Refleksje nad stanem wybranych obszarów nauki w Polsce w ocenie Zespołów Integracyjnych i Integracyjno-Eksperckich PAN
 • SITK RP Oddział w Lublinie: Ochrona środowiska i estetyka a rozwój infrastruktury drogowej
 • Woodhead Publishing Limited: Polymer modified Bitumen, properties and characterisation
 • Wyd. Nauk. Inst Tech Eksploatacji: Symulacje zachowania się konstrukcji maszyn w zakresie dużych deformacji
 • Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach: Nowoczesne Technologie w Dydaktyce
 • Wyd. Wyższej Szkoły Lingwist Częstochowa: Problemy nowoczesnej edukacji. T.1. Moodle – narzędziem edukacyjnym XXI wieku
 • Wydawnictwa SGGW: E-learning – narzędzia i praktyka
 • Wydawnictwa Uczelniane UTP: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych
 • Wydawnictwo Politechniki Śląskiej: Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa. Badania naukowe doktorantów
 • Wydawnictwo SGGW: Metodologia i ewaluacja e-learningu
 • ZO SIiTK RP: Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *