Kabaret, kabaret…

Może pomyśli widz po programie,
Nim w miękkie łoże rzuci go senność –
Co wart jest taki kabaret, który
Nie sięga w ostrzem w codzienność?
Łatwo odpowiedź na to znajdziemy,
Nie drgnie nam nawet lewa powieka,
Z czego już dziesiąt lat się śmiejemy –
Że znów nie dowieźli mleka?

Kabaret, kabaret, lecz śmiechu w nim mało
I słowa w nim gorzkie, bez blasku i zalet.
Bo tak, proszę państwa, fatalnie się stało,
Że życie przerosło kabaret.

Czy warto jeszcze mówić o sklepach,
Czy warto śmiać się z nieurodzaju?
Czy długo można pisać o cepach,
Które nie młócą dla kraju?
Czy dziś do śmiechu może być powód,
Czy jest tu jeszcze coś do odkrycia,
Że ktoś kolejny, wspaniały znowu
Wyrwał nam ileś lat z życia?

Kabaret, kabaret, lecz śmiechu w nim mało
I słowa w nim gorzkie, bez blasku i zalet.
Bo tak, proszę państwa, fatalnie się stało,
Że życie przerosło kabaret.

Lecz pożyjemy, lecz zobaczymy,
Znów zaufamy tym, co zaręczą.

Kolejne dzieci znów porodzimy,
Niech też się trochę pomęczą.
A kiedy lata przejdą, historia
Tych trudnych pytań zada wam parę –
Czy to, co było, to było życie,
Czy to był tylko kabaret?

Kabaret, kabaret, lecz śmiechu w nim mało
I słowa w nim gorzkie, bez blasku i zalet.
Bo tak, proszę państwa, fatalnie się stało,
Że życie przerosło kabaret.

Tekst pochodzi z https://www.tekstowo.pl/piosenka,tadeusz_ross,zycie_przeroslo_kabaret.html

Ocena multimediów

Po raz ostatni zadałem studentom studiów niestacjonarnych pytanie, dotyczące ich oceny multimedialnych materiałów pomocniczych do ćwiczeń. Na ankietę odpowiedzieli absolutnie wszyscy uczestniczący w przedostatnich zajęciach 24 maja 2024 r. Zgodnie z obietnicą daną Studentom upubliczniam te wyniki i co więcej przedstawię je Władzom Wydziału i Radzie Wydziału. Niestety na to, co zrobią z tą informacją mam zerowy wpływ. Jak znam życie zrobią z nią to, co doskonale robią od lat – przyjmą do wiadomości i zapewnią, że głęboko pochylą się nad problemem. Skala na osi poziomej to typowa skala Likerta. 1 to bardzo zła, niska, 5 to bardzo dobra, wysoka.

Komunikat

Tak zwane “zdalne” studia czyli studiowanie na odległość albo online staje się znowu gorący tematem. Studenci być może chcą studiować jak na niesławnym kolegium tumanum – szybko i skutecznie. Minister Nauki przypomniał w komunikacie z 10 maja 2024 znane od 2018 roku fakty dotyczące możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online). Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (PSWN) precyzuje to bardzo prosto. Zgodnie z art. 67 ust. 4 PSWN, jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje w zakresie dopuszczalnego wymiaru kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zawarte są w Rozporządzeniu w Sprawie Studiów (RSS) w rozdziale 5. Kształcenie na odległość. Zgodnie z § 13 RSS liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 75% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim. Jednocześnie zgodnie z § 12 RSS, zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie sześć wymagań.

Zwracam uwagę na to, że PSWN i RSS pochodzą z roku 2018, kiedy jeszcze nie pojawiło się “zdalne prowadzenie zajęć w Teams”, które nie może być utożsamiane z e-Learningiem czyli prowadzeniem studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prowadzenie studiów nie może bowiem sprowadzać się jedynie do prowadzenia zajęć. Pozwolę sobie przypomnieć, że e-Learning to edukacja anytime i anywhere, a to kultowe “zdalne prowadzenie zajęć w Teams” zapewnia jedynie anywhere. Niestacjonarny wykład w piątek 19-20 lub w niedzielę 8-9 musi być odbyty dokładnie w tym terminie!