ZZI

Jak stanowi księga jubileuszowa “z początkiem letniego semestru roku akademickiego 2002/2003 OMK został przekształcony w Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii Lądowej”. Niestety nie jest prawdą stwierdzenie następnego zdania (akapitu), że “zaczęła się migracja nauczycieli akademickich”. Samo powstanie ZZI nie spowodowało jakiejkolwiek fali migracji nauczycieli akademickich. Ten proces rozpoczął się z chwilą zapoczątkowania likwidacji ZZI co miało miejsce nieco później. Fakt że mniej więcej w roku akademickim 2002/3 OMK został przekształcony w ZTI potwierdza mój ulubiony sfrustrowany historyk. Jego zdaniem jednak “w roku 2002 Ośrodek Metod Komputerowych zostaje przekształcony w Zakład Zastosowań Informatyki (ZZI) bezpośrednio podległy Dziekanowi.” Mała różnica a jednak, bo semestr letni RA 2002/3 to już 2003 rok. Jedno jest pewne, właśnie wtedy przebywałem na stypendium Dekabana na University of Michigan w Ann Arbor tak więc zmiana dokonała się podczas mojej nieobecności w kraju i siłą rzeczy niewiele o niej wiem. Zdaniem mojego ulubionego historyka “formalnie nic się w działalności nie zmieniło”. W połączeniu ze stwierdzeniem że ZZI podlegało jak OMK bezpośrednio dziekanowi rodzi to pytanie, po co była ta zmiana. Ale nie mnie jest odpowiadać na to być może fundamentalne dla historii rozwoju wydziałowej informatyki pytanie.

Początek końca ZZI zaczął się we wrześniu 2005 roku, gdy jeden z jego samodzielnych pracowników przeszedł do Zakładu Budownictwa Ogólnego. Czy ówczesny dziekan miał świadomość, że tego typu ruch kadrowy oznacza likwidację ZZI nie mnie to rozsądzać. Jedno jest pewne, ratowanie ZBO oznaczało pogrążenie ZTI. A samo ZBO też długo nie pożyło. Smutne, ale nie doczekało jubileuszu 100 lecia. Więcej na ten temat zawiera mój wpis dotyczący kilkuletnich zabiegów o utrzymanie i rozwój ZBO być może pod nieco zmienioną nazwą ZPB czyli Zakład Podstaw Budownictwa, w którym to zakładzie każdy mógłby poczuć się “u siebie”. Nie udało się, a gdy w lipcu 2013 ośmieliłem się przypomnieć te proste fakty historyczne oberwałem, co opisuje mój inny wpis.

W tym samym pamiętnym wrześniu 2005 do ZZI został przyjęty a w zasadzie przesunięty z innej jednostki wydziału nowy pracownik a mnie pozbawiono prawa prowadzenia zajęć na drugim semestrze z przedmiotu, który miał roboczą nazwę Algorytmika i Programowanie. Potwierdzają to fakty, a właśnie o faktach trzeba mówić pisząc historię informatyki na wydziale. Na portalu ieno.il.pw.edu.pl wystarczy kliknąć na AiP 2004/5. Tak, to właśnie ostatni rok w którym miałem możliwość prowadzić te zajęcia. Jak kierownik zakładu i dziekan wydziału motywowali tę decyzję? Cóż, nie ma pisemnych dowodów, ale była to chęć… pomocy mi w związku z habilitacją. Dowcip polega na tym, że habilitację złożyłem w lipcu 2005 roku! Zabranie mi przedmiotu było pierwszym etapem do przyszłego podziału łupów dydaktycznych czyli godzin. No bo kto ma godziny ten ma władzę…

Likwidacja ZZI ówczesnym władzom wydziału i kierownictwu zakładu zajęła trzy i pół roku. Dopiero bowiem uchwałą Senatu 51/XLVII/2009 z dnia 2009 stycznia 2009 wyrażono zgoda na: zniesienie wydziałowego Zakładu Zastosowań Informatyki i utworzenie Katedry Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki. Dlaczego aż tyle czasu zajęło zlikwidowanie ZZI? W kwietniu 2007 odbyło się z pozytywnym rezultatem acz nie bez problemów moje kolokwium habilitacyjne związane ze złożoną monografią habilitacyjną “Zastosowania informatyki i technologii informatycznych w budownictwie” tak więc w ZZI pojawił się ten niezbędny samodzielny pracownik naukowy. Co więcej za pozostaniem ZZI świadczył tak zwany zdrowy rozsądek. Na całym świecie działania wokół informatyki i informatyzacji są integrowane a nie rozpraszane. W Krakowie powstał z połączenia dwóch jednostek Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej.

The Institute for Computational Civil Engineering (L-5) was established on March 1, 2006 from former Institute of Computer Methods in Civil Engineering (L-5) and Division of Computational Methods in Mechanics (L-6) according to the decision of the Senate of Cracow University of Technology of January 20, 2006.

U nas integracja sprowadziła się do destrukcji, niszczenia tego co istniało w imię zdecydowanie niemerytorycznych idei i celów. Pamiętam dokładnie, że ilekroć broniąc racji istnienia ZZI powoływałem się na przypadek Krakowa jednoznacznie dawano mi do zrozumienia, że jeśli mi się nie podoba w Warszawie to won do Krakowa…

Cały ten proces odbył się oczywiście w lepkiej otoczce tak zwanej akceptacji społecznej. Otóż odbył się na jednym z zebrań ZZI anonimowy sondaż dotyczący przyszłości zakładu. Ich wyniki (głowy nie dam sobie uciąć, ale jestem o tym przekonany) były prezentowane na posiedzeniu rady wydziału i widziałem je w protokole obrad. W chwili obecnej nie cierpię na nadmiar wolnego czasu więc nie przedstawię w ramach szacunku dla historycznej prawdy tych twardych danych faktograficznych.
Po przejrzeniu protokołów z posiedzeń rady znalazłęm ten dokument. To protokół z 28 lutego 2008 roku. Co zanotowano?

Dr hab. R. Gajewski powiedział, że odszukał w Internecie odpowiedni fragment dotyczący głosowań w ZZIwIL, z którego wynika, że ZZIwIL nie chce być włączony do ZMB w ramach IMKI.
Prof. M. Witkowski poprosił o głosowanie nad wnioskiem Dziekana i oddzielnie nad wnioskiem Komisji ds. Struktury Wydziału.

Tak było, bo kwestionariusz tej ankiety nie był zero jedynkowy ale zakładał uszeregowanie w kolejności trzech opcji: przejście do mechaniki, przejście do budownictwa, samodzielność. Skoro powiedziałem co powiedziałem a na sali było obecny ówczesny kierownik zakładu i nie sprostował mojej wypowiedzi powiedziałem prawdę. Dziś oczywiście tej informacji nie ma w internecie, bo bardzo wiele portali i serwerów związanych z zakładem po prostu zniknęło. Jako lojalny pracownik ZZI trzymałem służbowe dokumenty na oficjalnym serwerze zakładu, który to serwer pewnego pięknego dnia został przez oficera prawdy historycznej zaorany najprawdopodobniej z dokumentem dotyczącym głosowań w ZZI. Cóż, te sprawy są nie do odtworzenia… Na tej radzie została przesądzona przyszłość a w zasadzie jej brak ZZI.

2. Zniesienie Zakładu Zastosowań Informatyki w Inżynierii Lądowej. Pracownicy zniesionego Zakładu stają się pracownikami Zakładu Mechaniki Budowli w Instytucie Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich lub Katedry Mechaniki Budowli (jeśli zostanie utworzona), jeśli wyrażą na to zgodę.
Wyniki głosowania:
Uprawnionych do głosowania – 44
W głosowaniu udział wzięło – 37
Za wnioskiem głosowało – 23
Przeciw wnioskowi głosowało – 7
Wstrzymało się od głosu – 7

A może ktoś jednak potrafi odszukać w sieci wyniki tamtego głosowania w ZZI? Mam przed oczami tabelę z wynikami ale nie liczby, które przytaczałem. Szkoda, że protokół jest pozbawiony tych danych…


Niech żyje konstruktywny upór w badaniu prawdy historycznej! Sięgnąłem do materiałów z kolejnej rady i znalazłem protokół z adnotacją bis uzupełniony o moją autopoprawkę. Wyjaśnienie całej sytuacji jest bardzo proste. W chwili tego głosowania istniał ciągle Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich czyli IMKI. Jego los został przesądzony później, ale to już nie jest moja historia. Były więc cztery opcje głosowania i trzeba było na liście preferencji uszeregować te cztery możliwości. A połączenie się z mechaniką budowli w ramach IMKI dla wielu osób było nie do przyjęcia. Powtórzę raz jeszcze – w chwili głosowania istniało IMKI więc mówienie o połączeniu z mechaniką poza IMKI było melodią przyszłości zależną od dalszych zmian w strukturze. Moja poprawiona wypowiedź jest znacznie różna od pierwotnej.

Dr hab. R. Gajewski powiedział, że odszukał w swojej prywatnej poczcie odpowiedni fragment wiadomości dotyczącej głosowań przeprowadzonych w ZZIwIL. Wyniki tych głosowań były następujące:
   # Połączenie z ZMB w Katedrę Mechaniki Budowli i Zastosowań Informatyki – 33 punkty.
   # Zespół Zastosowań Informatyki – 14 punktów.
   # Połączenie z ZBO w Zakład Podstaw Budownictwa i Zastosowań Informatyki – 14 punktów.
   # Połączenie z ZMB w Zakład MBiZI w ramach instytutu – 13 punktów.
Dr hab. R. Gajewski powiedział, że odszukał w Internecie odpowiedni fragment dotyczący głosowań w ZZIwIL, z którego wynika, że ZZIwIL nie chce być włączony do ZMB w ramach IMKI.

Znalazłem także list z 1 czerwca 2007 roku z godziny 15:57 na który powoływałem się z wynikami głosowania w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego. Chodziło mi po prostu tylko o to, że ten wariant, który uzyskał 33 punkty był w chwili głosowania niemożliwy do zrealizowania. A wejście do IMKI miało mniej głosów niż pozostanie niezależną jednostką organizacyjną! Na koniec dodam – miesiąc wcześniej czyli w styczniu nie udało się przeforsować likwidacji IMKI, co pokazuje cytat z protokołu.

Czy zlikwidować Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich?
Uprawnionych do głosowania – 44
W głosowaniu udział wzięło – 42
TAK – odpowiedziało – 18
NIE – odpowiedziało 20
Wstrzymało się od głosu – 3
Głosów nieważnych – 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *