Szok poznawczy…

Za czasów mojej młodości było “mniej niż zero”. Jak jest dno, to jest także coś poniżej dna. Artykuł o patostreamerach osłabił mnie tak, że jeszcze trzęsą mi się nogi. Jedyne co mnie pociesza to fakt, że miłośnicy stawiania klocka na “lajwie” dotrą na uczelnie gdy będę już na emeryturze.

Gra slotami?

Ostatnio namnożyło się nowych jednostek chorobowych. Najstarsza to kwantofrenia. Potem pojawiły się punktoza i indeksoza połączona z kompleksem Hirsha. Najnowsze osiągnięcie to slotoza. Ostatnio w ramach tej jednostki chorobowej a może zwyczajnej gry slotami pod płaszczykiem doszła do mnie następująca wstrząsająca informacja, że do ewaluacji Wydziału możemy złożyć 2 sloty za lata 2017-2018 i dwa za lata 2019-2020, chyba, że ktoś złoży wszystkie 4 za lata 2017-2018. Linia prosta, Łaska Boska i ludzka wyobraźnia nie mają granic. Nie wiem, być może wybitni stratedzy MNiSW po wyborach przygotowują nowelizację rozporądzenia. Być może Senat PW uchwalił coś na obraz i podobieństwo kryteriów przynależności do dyscypliny. Ja wiem tylko jedno – to co jest zapisane w rozporządzeniu.

§ 17. 1. Suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, o których mowa w:
1) § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, nie może być większa niż 4-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej wskazanego zgodnie z przepisem art. 343 ust. 1 pkt 16 ustawy ze wszystkich lat z okresu objętego ewaluacją, ustalonego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z czego nie więcej niż 2-krotność tej wartości może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
Czyli od każdego wchodzą góra 4 sloty i co najwyżej dwa za monografie – czyli jedna osoba nie może “sprzedać” w ewaluacji czterech solowych i wybitnych monografii…

§ 17. 5. Suma udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej nie może być większa niż 3-krotność liczby N.
Czyli w sumie instytucja może mieć 3N

Klucz to sposób wyboru na poziomie instytucji ze slotów osób – opisałem to na blogu ZTI, może popełnię… publikację a nie samobójstwo na ten temat. To problem optymalizacyjny – zadanie plecakowe, które dla dużej liczby zmiennych decyzyjnych rozwiązuje się algorytmami genetycznymi.

Teraz przechodzimy do obecnej “łamanej” ewaluacji
§ 34. W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r.:…

§ 36. W ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r. suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu w danej dyscyplinie naukowej:
1) artykuły naukowe opublikowane w latach 2019 i 2020,
2) monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017–2020
– nie może być większa niż 2-krotność liczby N, z wyłączeniem dyscypliny naukowej informatyka oraz dyscypliny naukowej informatyka techniczna i telekomunikacja.

Limit 2N (dyscypliny) dotyczący artykułów naukowych za lata 2019-2020 i monografii za lata 2017-2020 dotyczy całej instytucji globalnie a nie jednej osoby!

Biznes jest biznes…

Dear Colleagues,
Russian universities invite you to publish your papers in journals indexed in SCOPUS and Web of Science in the framework of international scientific conferences.
Participation may be in absentia.
International scientific conferences held by Russian state universities are in dire need of foreign participants.
Therefore, the minimum payments for foreign authors are:
Payment for publication for authors not from the Russian Federation – 90 euros
The cost of publication includes the preparation of a paper in accordance with the template of the selected journal.
Currently available journals:
1) IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
2) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
3) Journal of Physics: Conference Series (JPCS)
4) E3S Web of Conferences
All journals are indexed in SCOPUS and WoS (CPC-I).
You can see the full list of current conferences on the website: http://www.universitetam.ru/en/
Yours faithfully,
UNIVERSITETAM.RU
http://www.universitetam.ru/en/

A tak przy okazji…
Czy i kiedy nasi Przyjaciele Rosjanie zaindeksują w WoS zeszłoroczną konferencję RSP?