Komunikat

Tak zwane “zdalne” studia czyli studiowanie na odległość albo online staje się znowu gorący tematem. Studenci być może chcą studiować jak na niesławnym kolegium tumanum – szybko i skutecznie. Minister Nauki przypomniał w komunikacie z 10 maja 2024 znane od 2018 roku fakty dotyczące możliwości prowadzenia studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (online). Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (PSWN) precyzuje to bardzo prosto. Zgodnie z art. 67 ust. 4 PSWN, jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe informacje w zakresie dopuszczalnego wymiaru kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zawarte są w Rozporządzeniu w Sprawie Studiów (RSS) w rozdziale 5. Kształcenie na odległość. Zgodnie z § 13 RSS liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 75% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na danym poziomie – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim. Jednocześnie zgodnie z § 12 RSS, zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeżeli spełniono łącznie sześć wymagań.

Zwracam uwagę na to, że PSWN i RSS pochodzą z roku 2018, kiedy jeszcze nie pojawiło się “zdalne prowadzenie zajęć w Teams”, które nie może być utożsamiane z e-Learningiem czyli prowadzeniem studiów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prowadzenie studiów nie może bowiem sprowadzać się jedynie do prowadzenia zajęć. Pozwolę sobie przypomnieć, że e-Learning to edukacja anytime i anywhere, a to kultowe “zdalne prowadzenie zajęć w Teams” zapewnia jedynie anywhere. Niestacjonarny wykład w piątek 19-20 lub w niedzielę 8-9 musi być odbyty dokładnie w tym terminie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *